Tel: 534 703 838
Email: biuro@ksiegowosc.wyssogota.pl
Promocja! - Nowa działalność gospodarczaPromocja! - zmiana biura rachunkowegoPromocja! - poleć nas innym firmom

Promocja! - Nowa działalność gospodarcza

Nowi klienci otrzymują rabat 50% na pierwsze dwa miesiące, bez żadnych limitów! + pomoc w założeniu firmy gratis.

Więcej

Promocja! - zmiana biura rachunkowego

Klient zmieniający biuro rachunkowe otrzymuje rabat 60% na pierwsze dwa miesiące współpracy, bez limitów!

Więcej

Promocja! - poleć nas innym firmom

Obecni klienci, polecając nasze usługi mogą otrzymać rabat do 70% kosztów usługi miesięcznie!

Więcej

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów.

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie jednostki. Mogą być prowadzone poza siedzibą jednostki, w przypadku powierzenia ich prowadzenia jednostce uprawnionej – zgodnie z obowiązującymi przepisami – do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W takiej sytuacji kierownik jednostki jest obowiązany:

 • powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg w terminie 15 dni od dnia ich wydania poza siedzibę jednostki,
 • zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych do badania przez upoważnione organy kontrolne.

Otwarcia ksiąg rachunkowych dokonuje się na:

Księgi otwiera się w ciągu 15 dni od dnia wymienionych zdarzeń. Otwarcia ksiąg rachunkowych pod datą rozpoczęcia działalności dokonuje się przez wprowadzenie do ewidencji księgowej stanu aktywów i pasywów, potwierdzonego spisem z natury rzeczowych składników majątku i gotówki (inwentaryzacja).

Księgi rachunkowe zamyka się na:

 • dzień kończący rok obrotowy,
 • dzień zakończenia działalności, w tym również sprzedaży i zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego,
 • dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, postawienia w stan likwidacji lub upadłości.

Księgi zamyka się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia tych zdarzeń. Ostateczne zamknięcie ksiąg jednostki powinno być dokonane nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

Księgi rachunkowe obejmują:

 1. dziennik – służy do zapisywania w porządku chronologicznym, dzień po dniu, danych o operacjach gospodarczych. Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły
 2. konta księgi głównej – wprowadza się pod datą otwarcia ksiąg rachunkowych salda początkowe aktywów i pasywów, a następnie dokonuje zapisów wszystkich operacji za kolejne miesiące, zarejestrowanych uprzednio lub jednocześnie w dzienniku
 3. konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej) – prowadzi się w szczególności dla:
  1. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonanych od nich odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych)
  2. rozrachunków z kontrahentami
  3. rozrachunków z pracownikami
  4. operacji sprzedaży (kolejno numerowane własne faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do celów podatkowych)
  5. operacji zakupu (obce faktury i inne dowody)
  6. kosztów
 4. zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych
 5. wykaz składników aktywów i pasywów

Podmioty uprawnione do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe mogą być prowadzone przez[1]

 • osoby fizyczne posiadające certyfikat księgowego
 • biegłych rewidentów
 • doradców podatkowych
 • inne podmioty ( od 10 sierpnia 2014 roku prowadzeniem ksiąg rachunkowych mogą zajmować się wszystkie podmioty posiadające zdolność prawną, niekarane w zakresie określonych przepisów ( przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniężnemu, obrotowi papierami wartościowymi, przestępstwa skarbowe, inne określone w ustawie o rachunkowości ) oraz posiadające ubezpieczenie OC ). [2]

Wady i zalety prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości)

Zalety:

 • możliwość szerokiej analizy finansowej podmiotu gospodarczego,
 • bieżące monitorowanie przychodów, kosztów, wydatków oraz innych kategorii,
 • opracowanie własnej polityki rachunkowości, wybór rozwiązań dostosowanych do specyfiki działalności[3].

Wady:

 • wysokie koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • skomplikowany i zaawansowany system,
 • obowiązek spełniania wielu wymagań narzuconych przez ustawę o rachunkowości.

 

żródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99gi_rachunkowe

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, […]

Więcej
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Urządzenie księgowe służące do bieżącej ewidencji zaszłości (operacji gospodarczych) w uproszczonej formie, tzn. w systemie księgowości pojedynczej. System księgowości polega na ścisłej rejestracji przychodów ze […]

Więcej
Karta Podatkowa

Karta podatkowa – uproszczona metoda wymiaru i poboru należności podatkowych bez ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku (zwłaszcza wielkości dochodu), uwzględniająca jednak rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej i ewentualnie określone kryteria (na […]

Więcej
PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 361, z […]

Więcej
CIT – Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce Po raz pierwszy w Polsce podatek został wprowadzony ustawą z dnia 31 stycznia 1989 r. Nowa ustawa dotycząca tego podatku została uchwalona 15 […]

Więcej